Binnen onze vereniging speelt de sportiviteit en respect, en de daarbij horende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de sportiviteit en respect gaat het om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of leden zich thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur. Dit kan voor zover nodig geleidelijk worden gestuurd in de gewenste richting. Dit is niet makkelijk, omdat dit vaak ingebakken zit in het normale gedragspatroon. Men heeft daar soms nauwelijks weet van.

Door respect te hebben voor anderen, en te zorgen dat een ieder in zijn waarde blijft, kan een klimaat geschapen worden waarin het goed en gezellig sporten is. Het is belangrijk dat mensen elkaar op een rustige en correcte wijze aanspreken op hun gedrag. Normen en waarden bij de beoefening van badminton vinden we heel belangrijk. Bij BC Wik80 willen we actief werken aan de bewustwording bij spelers op dit vlak.

De sporthal/badmintonvereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk en met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Alle leden hebben een belangrijke verantwoording en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Het naleven van de gedragsregels is van wezenlijk belang om de doelstelling c.q. missie te realiseren.

Doelstelling:

BC Wik80 wil alle leden binnen hun persoonlijk vermogen/mogelijkheden zo goed mogelijk badminton laten spelen. Enthousiasme, ontspanning, en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle spelers op een dusdanig niveau te krijgen om ze eventueel aan de competities te laten deelnemen, dat weer voldoende uitdaging biedt om nog beter te gaan badmintonnen. Door het ontwikkelen van zowel het speelvermogen als het verenigingsgevoel willen wij bewerkstelligen dat BC Wik80 een vereniging is om trots op te zijn.

We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt van ons handelen. BC Wik80 wil ongewenst gedrag beperken en stelt gedragsregels op bij de vereniging. Door deze gedragsregels vast te leggen en duidelijk te maken welke normen, regels er gelden wordt meteen duidelijk welk gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragsregels op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop aangesproken kan worden.

Algemene gedragsregels:

 • Respecteer de mede en tegenstanders binnen je sport.
 • Gebruik geen fysiek, mentaal, verbaal geweld bij sport.
 • Respecteer de regels van je sport.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Samen staan we voor een faire sport.

Specifieke gedragsregels:

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoot, je tegenstanders, je vereniging.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn,of aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
  Heb de moed om je eigen fouten, tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je in je sport mogelijkheden bestaan, te trainen, en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Scheld geen medespelers, staf uit tijdens de speelavonden/trainingen, en accepteer tekortkomingen (maak ze bespreekbaar)
 • Bedenk goed dat iedereen in en om het team evenveel respect verdient, handel daar ook naar.
 • Bespreek geen verenigings/team informatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat zaken die binnen de vereniging/team horen, ook binnen de vereniging /team blijven.
 • Zorg tijdens je aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve stimulerende houding, om een optimaal resultaat met elkaar neer te kunnen zetten.
 • Ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non verbaal of fysiek gedrag, gericht op ongewenste seksuele omgang wordt niet getolereerd.
 • Overmatig gebruik van alcohol of drugs op de baan wordt niet getolereerd
 • Aanvaard de beslissing van een scheidsrechter.
 • Vier een overwinning met teamgenoten en staf en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens je tegenstander geluk met het behaalde succes, als je zelf de verliezer bent.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, officials.
 • Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout gemaakt wordt.
 • Zorg ervoor dat jou gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen.

Handhaving:

 • Het bestuur van BC Wik80 alsmede de trainers staan volledig achter deze gedragsregels.
 • Bij het niet opvolgen/naleven van één van de regels heeft het bestuur de mogelijkheid om één van de volgende maatregelen te treffen.
 • Bij overtreding van deze gedragsregels wordt een speler in eerste instantie aangesproken.
 • Bij herhaling van overtredingen van deze gedragsregels kan worden overgegaan op andere maatregelen, zoals het ontzeggen van deelname aan trainingen of wedstrijden.
  Het oordeel ligt bij het bestuur of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn.
 • Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis van deze persoon.
 • Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot dezelfde maatregel als hierboven.
 • Bij grove overtredingen en blijvende herhalingen kan het bestuur besluiten om het lidmaatschap van de overtreder te beëindigen.

Tot Slot:
Sportiviteit en respect zijn zeer belangrijke elementen voor een goed verenigingsleven. Wij vinden dat iedereen de ruimte verdient om zich binnen de vereniging te bewegen en te ontplooien op een manier die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse en mogelijkheden.

Wanneer iedereen zich aan de bovenstaande gedragsregels houdt, kan elk lid van onze badminton vereniging met plezier en enthousiasme de badmintonsport beoefenen. dat laatste is tenslotte waar het om gaat binnen een waardige badmintonclub.

SPEEL SPORTIEF, EN BEHANDEL ELKAAR MET RESPECT!