BADMINTONCLUB WIK80

"wIllen is kunnen "sinds 1980"

Sportiviteit en respect

Binnen onze vereniging speelt de sportiviteit en respect, en de daarbij horende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de sportiviteit en respect gaat het om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of leden zich thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur. Dit kan voor zover nodig geleidelijk worden gestuurd in de gewenste richting. Dit is niet makkelijk, omdat dit vaak ingebakken zit in het normale gedragspatroon. Men heeft daar soms nauwelijks weet van. Door respect te hebben voor anderen, en te zorgen dat een ieder in zijn waarde blijft, kan een klimaat geschapen worden waarin het goed en gezellig sporten is. het is belangrijk dat mensen elkaar op een rustige en correcte wijze aanspreken op hun gedrag. Normen en waarden bij de beoefening van badminton vinden we heel belangrijk. Bij BC Wik80 willen we actief werken aan de bewustwording bij spelers op dit vlak. De sporthal/badmintonvereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk en met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Alle leden hebben een belangrijke verantwoording  en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Het naleven van de gedragsregels is van wezenlijk belang om de doelstelling c.q. missie te realiseren.

Doelstelling:  

BC Wik80 wil alle leden binnen hun persoonlijk vermogen/mogelijkheden zo goed mogelijk badminton laten spelen. Enthousiasme, ontspanning, en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle spelers op een dusdanig niveau te krijgen om ze eventueel aan de competities te laten deelnemen, dat weer voldoende uitdaging biedt om nog beter te gaan badmintonnen. Door het ontwikkelen van zowel het speelvermogen als het verenigingsgevoel willen wij bewerkstelligen dat BC Wik80 een vereniging is om trots op te zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt van ons handelen. BC Wik80 wil ongewenst gedrag beperken en stelt gedragsregels op bij de vereniging. Door deze gedragsregels vast te leggen en duidelijk te maken welke normen, regels er gelden wordt meteen duidelijk welk gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragsregels op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop aangesproken kan worden.


Tot Slot: 

Sportiviteit en respect zijn zeer belangrijke elementen voor een goed verenigingsleven. Wij vinden dat iedereen de ruimte verdient om zich binnen de vereniging te bewegen en te ontplooien op een manier die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse en mogelijkheden.Wanneer iedereen zich aan de bovenstaande gedragsregels houdt, kan elk lid van onze badminton vereniging met plezier en enthousiasme de badmintonsport beoefenen. dat laatste is tenslotte waar het om gaat binnen een waardige badmintonclub.

 

SPEEL SPORTIEF, EN BEHANDEL ELKAAR MET RESPECT!

 


 
 

  

  


 

 

Kaart
E-mail
Info